Naše storitve

Ponujamo vam vse in še več, preberite si spodaj!

RAČUNOVODSKE STORITVE IN SVETOVANJE

 • Vodenje glavne knjige (pregled ustreznosti listin za knjiženje, knjiženje prejetih in izdanih računov ter obračunov, evidentiranje poslovnih dogodkov v glavno knjigo)
 • Vodenje pomožnih evidenc (vodenje registra osnovnih sredstev, vodenje davčnih evidenc za namene DDV, vodenje obračunov osebnih dohodkov, vodenje obračunov drugih izplačil fizičnim osebam, evidentiranje materialnega in blagovnega knjigovodstva, vodenje evidence gotovinska blagajniška)
 • Vodenje plačilnega prometa
 • Priprava plačilnih nalogov za uvoz v poslovno banko / spletno banko
 • Priprava kompenzacij
 • Priprava poslovnih in finančnih poročil
 • Izdelava medletnih bilanc stanja in izkaza poslovnega izida
 • Izdelava revidiranega letnega izkaza in letnega poročila
 • Priprava poročil po potrebi naročnika in glede na njegovo dejavnost
 • Davčni obračun (DDV, DDD, DDPO), priprava obračuna davčnega odtegljaja za izplačila dohodkov z virom v Sloveniji
 • Obračun plače za zaposlene, regresa, socialnih prispevkov zavarovanca, dohodnine in oddaja potrebne dokumentacije na FURS in AJPES 
 • Obračun drugih izplačil – avtorskih honorarjev, podjemnih pogodb
 • Poročanje (FURS, AJPES, PIZ, Banka Slovenije in drugim inštitucijam)
 • Usklajevanje odprtih postavk
 • Priprava IOP obrazcev in opominov
 • Ter ostale računovodske storitve

KADROVSKO SVETOVANJE

 • Priprava in urejanje personalne mape zaposlenih
 • Prijava in odjava zavarovanja zaposlenih (M1, M2, M3, M12)
 • Priprava obveznih dokumentev in izjav ob zaposlitvi delavca
 • Izdelava zahtevkov za refundacijo plač in prispevkov
 • Priprava potnih nalogov
 • Prijava potreb po delavcih (PDM, PDM-KTD)
 • Asistenca pri postopku pridobitve delovnih dovoljenj za tujce
human_resources
tax_meeting

ADMINISTRATIVNE STORITVE

 • Urejane prejete pošte (poštna knjiga)

 • Prevzem elektronskih dokumentov

 • Uvajanje dokumentnega sistema

 • Prevzem in dostava pošte na sedežu vašega podjetja

 • Možnost kontaktne pisarne s sprejemanjem pošte in možnost pošiljanja po elektronski poti (virtualna pisarna)

POSLOVNO IN DAVČNO SVETOVANJE

 • Ustanovitev podjetja v Sloveniji (pridobitev davčne številke, ustreznih dovoljenj, izbira banke, priprava pogodb)
 • Pomoč novoustanovljenim podjetjem in samostojnim posameznikom
 • Pomoč pri pripravi dokumentacije za pridobitev posojil, subvencij ali razpisov
 • Davčno svetovanje in davčna optimizacija za pravne in fizične osebe (DDV, DDPO, dohodnina…)
 • Pomoč, priprava in izdelava pri poslovnih načrtih in investicijskih elaboratih

PRAVNO SVETOVANJE

 • Delovno pravo (priprava pogodb o zaposlitvi, sporazumne odpovedi, redne in izredne odpovedi, sestava internih aktov v podjetju…)

 • Gospodarsko pravo in obligacijsko pravo (priprava družbene pogodbe,
  ustanovitvenega akta, drugih gospodarskih pogodb, pogodba o nerazkritju informacij, priprava posojilnih pogodb, najemnih pogodb, odstop terjatve, odstop dolga, kupoprodajna pogodba, pogodb o medsebojnem sodelovanju)

 • Priprava pravnih dopisov, ugovorov ali pritožb na različne državne organe in pomoč pri postopkih inšpekcijskega nadzora

 • Priprava izvršb in vodenje plačil

 • Stečajno pravo (priprava predloga za začetek stečajnega postopka pravne osebe ali fizične osebe, prijava terjatev v stečajnem postopku)

 • Varstvo osebnih podatkov (svetovanje glede skladnosti GDPR in ZVP-1 ter priprava pravilnikov)

STORITVE VREDNOTENJA PODJETIJ

Ocenjevanje vrednosti podjetij izvajamo za različne namene:

 • Prevzem, združitev, prodaja ali nakup podjetja ali njevoega dela, dokapitalizacije,
  delitve in oddelitve, izstopa družbenikov, menedžerske odkupe in odkupe z
  zadolžitvijo
 • Investicijske odločitve
 • Računovodsko poročanje
 • Davčni nameni
 • Sodni spori

Si želite vaše podjetje spraviti na naslednji nivo?

Poglejte si naše storitve in nas kontaktirajte!

Call Now Button Scroll to Top